ముగించు

శ్రీ సోమలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం, దుర్కి గ్రామం,నస్రుల్లాబాద్ మండలం