ముగించు

ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలలు

అమేయా జూనియర్ కాలేజ్, గాంధారి

కళాశాల కోడ్: 46227, గాంధారి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503114

ఆర్యభట్ట జూనియర్ కాలేజ్, కామారెడ్డి

కాలేజీ కోడ్: 46206, కామారెడ్డి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా.


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503111

ఎస్ ఆర్ ఎం జూనియర్ కాలేజీ ,పిట్లం

కళాశాల కోడ్: 46214, పిట్లం మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503310

ఎస్ వి ఎన్ జూనియర్ కాలేజ్, బిచ్కుంధ

కళాశాల కోడ్: 46212, బిచ్కుంధ మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా.


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503111

ఎస్ వి వి జూనియర్ కాలేజ్, మాచారెడ్డి

కాలేజీ కోడ్: 46228, మాచారెడ్డి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503111

కౌటిల్య జూనియర్ కాలేజ్, కామారెడ్డి

కళాశాల కోడ్: 46211, కామారెడ్డి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503111

గీర్వానీ జూనియర్ కాలేజ్, దోమకొండ

కళాశాల కోడ్: 46226, దోమకొండ మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503123

జీ వీ ఎస్ జూనియర్ కాలేజీ కామారెడ్డి

కళాశాల కోడ్: 46017, కామారెడ్డి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503111

జ్ఞానదీప్ జూనియర్ కాలేజ్, కామారెడ్డి

కళాశాల కోడ్: 46207, కామారెడ్డి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా.


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503111

ఠాగూర్ జూనియర్ కాలేజ్, బాన్సువాడ

కళాశాల కోడ్: 46225, బాన్సువాడ మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503187

తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ నివాస జూనియర్ కాలేజ్ (బలుర) గాంధారి

కళాశాల కోడ్: 46025, గాంధారి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503114

తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ నివాస జూనియర్ కాలేజ్ బాలికాల, తక్కడపల్లి

కళాశాల కోడ్: 46019, తక్కడపల్లి గ్రామం, పెడ్డా కొడ్పగల్ మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503310