ముగించు

కంపోస్ట్ షెడ్స్

2.MACHAREDDY MANDAL ANKIREDDY PALLY THANDA COMPOST SHED.

అంకిరెడ్డిపల్లి తండా కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అంకిరెడ్డిపల్లి తండా/ఎల్లంపేట్, మండలం: మాచారెడ్డి జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpankireddipallithanda[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7013509978
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
Compost Shed.

అంచనూర్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :అంచనూర్,మండలం:దోమకొండ,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gp[dot]anchanurdmk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9603508486
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503123

దిశలు
2. Anjani Compost.

అంజని కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అంజని,మండలం:పెద్ద కొడపగల్,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : anjnai[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8099644589
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503310

దిశలు
Anthampally Compost Shed

అంతంపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:అంతంపల్లి,మండలం:భిక్నూర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpanthampally123[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9701666345
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503102

దిశలు
Anthapoor

అంతపుర్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:అంతపుర్ ,మండలం:మద్నూర్,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpanthapoor[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9494563773
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503309

దిశలు
Compost Shed Ambaripet1.

అంబారిపేట్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :అంబారిపేట్,మండలం:దోమకొండ,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gp[dot]ambaripetdmk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010365978
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503123

దిశలు
Sl.No.02,Akkampally GP Nagireddypet Mandal Compost Shed.

అక్కంపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం: అక్కంపల్లి, మండలం: నాగిరెడ్డిపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpakkampally[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9515094903
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503108

దిశలు
1.MACHAREDDY MANDAL AKKAPUR COMPOST SHED.

అక్కాపూర్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అక్కాపూర్, మండలం: మాచారెడ్డి జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gp[dot]akkapur01[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9640921061
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
Sl.No.01,Achaipally GP,Nagireddypet Mandal Compost shed.

అచ్చాయిపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం: అచ్చాయిపల్లి, మండలం: నాగిరెడ్డిపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpachaipally12[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441033226
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503122

దిశలు
Compost shed

అజామాబాద్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:అజామాబాద్,మండలం:యెల్లారెడ్డి, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpajamabad[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9959212330
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503122

దిశలు
Compost shed

అడ్లూర్ యెల్లారెడ్డి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అడ్లూర్ యెల్లారెడ్డి,మండలం:సదాశివనగర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : adlooryellareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9492214959
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503145

దిశలు
Compost shed

అద్విలింగల్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:అద్విలింగల్,మండలం:యెల్లారెడ్డి, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpadvilingal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9000743556
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503122

దిశలు