ముగించు

కంపోస్ట్ షెడ్స్

Annaram Compost Shed.

అన్నారం కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:అన్నారం,మండలం:రామారెడ్డి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gp[dot]annaram01[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9502319483
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
Compost Shed

అన్నారాం కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :అన్నారాం,మండలం:బిర్కూర్,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpannaram23[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8897640050
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503321

దిశలు
Compost shed

అన్నారాం కలాన్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అన్నారాం కలాన్,మండలం:పిట్లం, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : annaramgp41[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9666337854
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503110

దిశలు
Compost shed

అన్నారామ్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అన్నారామ్/అర్గోండ,మండలం:రాజంపేట, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : annaramgp92[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9398594072
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503110

దిశలు
Compost shed

అన్నాసాగర్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:అన్నాసాగర్,మండలం:యెల్లారెడ్డి, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpannasagar[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9110505003
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503122

దిశలు
Compost shed

అమర్లబండ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అమర్లబండ,మండలం:సదాశివనగర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpamarlabanda[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9133146857
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503145

దిశలు
S.No. 1) Ailapoor.

అయిలాపూర్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం:అయిలాపూర్, మండలం: లింగంపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : ailapoor[dot]lpt[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9381356177
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503124

దిశలు
S.No. 2) Ayyapally.

అయ్యపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం:అయ్యపల్లి, మండలం: లింగంపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : ayyapally[dot]lpt[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503124

దిశలు
S.No. 3) Ayyapally Thanda.

అయ్యపల్లి తాండ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం:అయ్యపల్లి తాండ/శెట్పల్లి, మండలం: లింగంపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : ayyapallyt[dot]lpt[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490024617
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503124

దిశలు
Ayyawaripally Shed

అయ్యవారిపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:అయ్యవారిపల్లి/పెద్దమల్లారెడ్డి,మండలం:భిక్నూర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpayyawaripally[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010724774
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503101

దిశలు
Compost shed

అరేపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అరేపల్లి/తలమడ్ల,మండలం:రాజంపేట, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : arepallygp4[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9505392485
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503102

దిశలు
2 Arepally Compost sheed.

అరేపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అరేపల్లి,మండలం:నిజాంసాగర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : arepalle[dot]gp123[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9959737890
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503302

దిశలు