ముగించు

కంపోస్ట్ షెడ్స్

3.MACHAREDDY MANDAL AREPALLY COMPOST SHED.

అరేపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అరేపల్లి/భవనిపేట, మండలం: మాచారెడ్డి జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gp[dot]arepally01[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7981148424
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503111

దిశలు
Compost shed

అర్గోండా కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అర్గోండా,మండలం:రాజంపేట, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : argondagp9[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9000656937
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503110

దిశలు
Compost shed

అల్మాజీపూర్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:అల్మాజీపూర్/జంగమయిపల్లి,మండలం:యెల్లారెడ్డి, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpalmajipoor[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7729016220
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503122

దిశలు
1.Allapur Compost.

అల్లాపూర్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :అల్లాపూర్/కాటేపల్లి,మండలం:పెద్ద కొడపగల్,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpallapur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7989798094
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503310

దిశలు
Compost shed

ఆంకోల్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :ఆంకోల్ ,మండలం:నసురుల్లాబాద్,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpankole[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9676266236
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503301

దిశలు
Compost shed

ఆంకోల్ క్యాంపు కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :ఆంకోల్ క్యాంపు/బస్వయిపల్లి,మండలం:నసురుల్లాబాద్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpankolecamp[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9494894918
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503301

దిశలు
Compost shed

ఆంకోల్ తండా కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :ఆంకోల్ తండా,మండలం:నసురుల్లాబాద్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpankolethanda[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8186888728
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503301

దిశలు
1 Achampet Compost sheed.

ఆచ్చాంపేట్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:ఆచ్చాంపేట్,మండలం:నిజాంసాగర్,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : achampet[dot]gp123[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490148741
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503302

దిశలు
Sl.No.03,Athmakur GP,Nagireddypet Mandal Compost shed.

ఆత్మకూర్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం: ఆత్మకూర్, మండలం: నాగిరెడ్డిపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : athmakur[dot]nagireddypet[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010492151
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503122

దిశలు
Awalgaon

ఆవాల్గాన్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:ఆవాల్గాన్,మండలం:మద్నూర్,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : Awalgaon[dot]madnoor[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8186821423
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503309

దిశలు
SI.No.7 GP Ibrahimpet,Mandal.Banswada.

ఇబ్రహీంపేట్ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :ఇబ్రహీంపేట్,మండలం:బాన్సువాడ,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpibrahimpet[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9963986810
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503187

దిశలు
SI.No.8 GP Ibrahimpet Thanda,Mandal.Banswada.

ఇబ్రహీంపేట్ తాండ కంపోస్ట్ షెడ్

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :ఇబ్రహీంపేట్ తాండ/ఇబ్రహీంపేట్,మండలం:బాన్సువాడ,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : ibrahimpetthandagp[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8121211543
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503187

దిశలు