ముగించు

పాఠశాలలు

ఆదర్ష పబ్లిక్ ఎస్సీ హై స్కూల్

గ్రామం -బాన్సువాడ, మండల్-బాన్సువాడ, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36150701948, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం- ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్, పాఠశాల రకం : సహ విద్య


ఫోన్ : 8897043870
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 10 గ్రేడ్‌లతో సెకండరీ
పిన్ కోడ్: 503187

ఆపిల్ ప్రైవేట్ స్కూల్,కామారెడ్డి

గ్రామం -చిన్న మల్లారెడ్డి, మండల్-కామారెడ్డి, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36151801705, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం- ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్, పాఠశాల రకం : సహ విద్య


ఫోన్ : 8801404401
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులతో ఉన్నత ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503111

ఇండియన్ మోడల్ పాఠశాల ఇ/ఎం

గ్రామం -బాన్సువాడ, మండల్-బాన్సువాడ, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36150701959, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం- ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్, పాఠశాల రకం : సహ విద్య


ఫోన్ : 8099198959
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులతో ఉన్నత ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503187

ఉప గురుకులం బాలికల మాచారెడ్డి

గ్రామం - మాచారెడ్డి, మండల్ - మాచారెడ్డి, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36152000603, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం-ఉప గురుకులం, పాఠశాల రకం : బాలికల


ఫోన్ : 9652859549
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతులు మాత్రమే ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503111

ఎం జె పి టి బి సి డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ (బాలురు ) ఎర్రపహడ్

గ్రామం - ఎర్రపహడ్ ,మండల్-తాడ్వాయ్, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36151500805, ప్రాంతం-గ్రామీణ, పాఠశాల యాజమాన్యం - ఎం జె పి టి బి సి డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ పాఠశాలలు ,పాఠశాల రకం - బాలురు


ఫోన్ : 7993456633
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 12 తరగతులతో ఉన్నత ద్వితీయ.
పిన్ కోడ్: 503120

ఎం జె పి టి బి సి డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ బాలికలు కృష్ణాజివాడ

గ్రామం - కృష్ణాజివాడి ,మండల్-తాడ్వాయ్, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36151501105, ప్రాంతం-గ్రామీణ, పాఠశాల యాజమాన్యం - ఎం జె పి టి బి సి డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ పాఠశాలలు ,పాఠశాల రకం -బాలికలు


వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 12 తరగతులతో ఉన్నత ద్వితీయ.
పిన్ కోడ్: 503120

ఎం జే పీ టి బి సీ డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ బాలికల జంగంపల్లి

గ్రామం -జంగంపల్లి, మండల్ - భిక్కనూరు, పాఠశాల గుర్తింపు సంఖ్య -36151700109, ప్రాంతం -గ్రామీణ,పాఠశాల యాజమాన్యం- ఎం జే పీ టి బి సీ డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ పాఠశాలలు, పాఠశాల రకం : బాలిక


ఫోన్ : 7993456634
వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతులతో ఉన్నత ప్రాథమిక
పిన్ కోడ్: 503101