ముగించు

విద్యుత్

అంబరిపేట సబ్ స్టేషన్

అంబరిపేట్ సబ్ స్టేషన్, బిబిపెట్ సెక్షన్, కామారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9701753622
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503125

అచియపల్లి సబ్ స్టేషన్

ఆచియపల్లి సబ్ స్టేషన్, నాగిరెడ్డిపేట్ సెక్షన్, యెల్లారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503108

అచ్చంపేట్ సబ్ స్టేషన్

అచ్చంపేట్ సబ్ స్టేషన్, నిజాంసాగర్ సెక్షన్, బాన్సువాడ డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్.

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075542
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503302

అజామాబాద్ సబ్ స్టేషన్

అజామాబాద్ సబ్ స్టేషన్, యెల్లారెడ్డి సెక్షన్, యెల్లారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8330954269
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503302

అడ్లూర్ సబ్ స్టేషన్

అడ్లూర్ సబ్ స్టేషన్,కామారెడ్డి గ్రామీణ సెక్షన్, కామారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075480
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503111

అడ్లూర్-యెల్లారెడ్డి సబ్ స్టేషన్

అడ్లూర్-యెల్లారెడ్డి సబ్ స్టేషన్, ఎస్ఎస్ నగర్ సెక్షన్, కమారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్.

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075386
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503145

అన్నారాం సబ్ స్టేషన్

అన్నారాం సబ్ స్టేషన్, రామారెడ్డి సెక్షన్, కామారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్.

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503144

అర్గోండా సబ్ స్టేషన్

అర్గోండా సబ్ స్టేషన్, రాజంపెట్ సెక్షన్, కామారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075482
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503110

ఆత్మకూర్ సబ్ స్టేషన్

ఆత్మకూర్ సబ్ స్టేషన్, నాగిరెడ్డిపేట్ సెక్షన్, యెల్లారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్.

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7659853562
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503123

ఆరేపల్లి సబ్ స్టేషన్

ఆరేపల్లి సబ్ స్టేషన్, వెల్ప్‌గోండా సెక్షన్, కామారెడ్డి డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075488
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503111

ఇబ్రహీంపెట్ సబ్ స్టేషన్

ఇబ్రహీంపెట్ సబ్ స్టేషన్, బాన్సువాడ-రూరల్ సెక్షన్, బాన్సువాడ డివిజన్, కామారెడ్డి సర్కిల్,

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491075398
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503187

ఇస్సన్నగార్ సబ్ స్టేషన్

ఇస్సన్నగార్ సబ్ స్టేషన్, బిబిపెట్ సెక్షన్, కమారెడ్డి డివిజన్, కమారెడ్డి సర్కిల్

ఇమెయిల్ : seopkamareddy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8317570101
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tsnpdcl.in
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 503125